REKRUTACJA

Reportaż telewizji.krakow.pl z dnia otwartego 2020.

Film z rozpoczęcia roku szkolnego 2015.

Plan naboru na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Rekrutacja elektroniczna - Postępowanie rekrutacyjne do klas I odbywa się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego pod adresem internetowym www.krakow.e-omikron.pl

 • Kandydaci będący absolwentami szkół postawowych objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach.
 • Kandydaci szkół podstawowych nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu korzystając jedynie z numeru PESEL.

Rekrutacja elektroniczna W związku z możliwością składania w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych wniosków o przyjęcie do szkoły i innych wymaganych dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna: § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19, Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm.) – w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie została utworzona skrzynka poczty email do obsługi korespondencji związanej z rekrutacją: e-mail: rekrutacja@zschkrakow.plNa powyższy adresy poczty elektronicznej kandydaci i ich rodzice mogą przesyłać:
 1. skany lub czytelne fotografie wniosków o przyjęcie do szkoły zapisanych w systemie rekrutacyjnym Omikron – kopia wniosku, opatrzona odręcznymi podpisami rodziców lub prawnych opiekunów kandydata, przekazana do szkoły pierwszego wyboru w formie elektronicznej lub papierowej jest podstawą do potwierdzenia wniosku w systemie rekrutacyjnym przez szkolną komisję rekrutacyjną;
 2. skany lub czytelne fotografie wymaganych załączników do wniosku o przyjęcie do szkoły, w tym świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


Absolwencji szkoły podstawowej

Punktowane przedmioty:

 • klasa 1A - TECHNIK ANALITYK - j. polski, biologia, chemia, matematyka
 • klasa 1C - "biologiczno-chemiczna z elementami medycznymi" - j. polski, biologia, chemia, matematyka
 • klasa 1D - "pedagogiczna z językiem migowym" - j. polski, biologia, matematyka, wiedza i społeczeństwo lub język angielski

  O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych:

  • na egzaminie ósmoklasisty,
  • za oceny uzyskane na świadectwie ósmej klasy szkoły podstawowej
  • oraz szczególne osiągnięcia uczniów.
  Szkoła nie przeprowadza dodatkowych egzaminów. więcej informacji

  W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej ZSCH został ustalony następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki:

  W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży na podbudowie programowej szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów wynosi 200, w tym:

  a) 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, przy czym wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że wyniki z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, a z języka obcego nowożytnego - przez 0,3;

  b) 72 punkty - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły.

  Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

  • celujący - 18 punktów (4 zajęcia edukacyjne x 18 pkt. = 72 punkty);
  • bardzo dobry - 17 punktów;
  • dobry - 14 punktów;
  • dostateczny - 8 punktów;
  • dopuszczający - 2 punkty.

  Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 28 punktów przy czym:
  1) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów;
  2) za szczególne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów, w tym za:

  a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

  b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

  c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

  d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

  e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w a), b), c) i d), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

  • międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
  • krajowym - przyznaje się 3 punkty,
  • wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
  • powiatowym - przyznaje się 1 punkt.


  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

  Kandydatom do Zespołu Szkół Chemicznych zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego o których mowa w art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

  1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  a) celującym - przyznaje się po 35 punktów,
  b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
  c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
  d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
  e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

  2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  a) celującym - przyznaje się po 30 punktów,
  b) bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
  c) dobrym - przyznaje się po 20 punktów,
  d) dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,
  e) dopuszczającym - przyznaje się po 5 punktów.


  Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej ZSCH, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.


  Dokumenty potwierdzające spełnienie następujących kryteriów:

  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Wykaz zawodów wiedzy po ukończonej szkole podstawowej

  Zaświadczenie lekarskie

  Dodatkowym warunkiem przyjęcia do klas technikum jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy z odczynnikami chemicznymi. więcej informacji


  Ważnymi przeciwwskazaniami zdrowotnymi dla kandydatów technikum są:

  • skłonność do uczuleń
  • choroby układu nerwowego (epilepsja)
  • przewlekłe choroby układu oddechowego
  • brak widzenia obuocznego, daltonizm
  • zaburzenia równowagi

  Terminy rekrutacji

  Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

  Informuję, że postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz klas wstępnych w liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi prowadzonych przez Miasto Kraków, będzie przeprowadzone w terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej (podstawa prawna: § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).
  W związku z powyższym do wymienionych wyżej typów szkół nie obowiązują terminy rekrutacji ustalone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

  Zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji na stronie Portalu Edukacyjnego zawierającej stosowny komunikat w tej sprawie: Aktualny terminarz rekrutacji

  więcej informacji

  od 11 maja 2020r.
  do 23 czerwca 2020r.
  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  do 24 czerwca 2020r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

  od 26 czerwca 2020r.do 30 czerwca 2020r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty

  od 10 lipca 2020r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

  13 lipca 2020r. godz 12.00
  Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  do 14 lipca 2020r.
  Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
  do 20 lipca 2020r.
  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:
  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminy ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenieo braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
  21 lipca 2020r.godz. 12.00
  Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
  od 22 lipca 2020r.
  Postępowanie uzupełniające

  Wymagane dokumenty (złożone w teczce)

  • 2 zdjęcia na jasnym tle (zdjęcia podpisane)
  • poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
  • poświadczona kopia świadectwa ukończenia Szkoły podstawowej
  • zaświadczenie lekarskie ("dotyczy tylko technikum") - skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie naszej szkoły.
  • kserokopia skróconego aktu urodzenia

  Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w danej szkole są oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


  Więcej informacji znajduje się na stronie kuratorium

  Informacje szczegółowe w sekretariacie ZSCh tel.: (0 12) 422 32 20.