CKZ – 2 edycja

ZSCH bierze udział w projekcie „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w Gminie Miejskiej Kraków - 2 edycja”. Jest to projekt skierowany do uczniów technikum.

W ramach projektu odbędą się następujące darmowe kursy/szkolenia:

 1. Biologia, bioanalityka, biotechnologia w przemyśle chemicznym
 2. Chemia stosowana w naukach przyrodniczych/ Wiedza chemiczna w zawodzie technik analityk
 3. Matematyka stosowana w naukach przyrodniczych / Obliczenia matematyczne w zawodzie technik analityk
 4. TiK w zawodzie technik analityk
 5. Przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji zawodowych w branży chemicznej
 6. Język niemiecki zawodowy w branży chemicznej

W dniu 1.09.2021 roku rozpoczynamy rekrutację na następujące kursy:

 1. Matematyka stosowana w naukach przyrodniczych / Obliczenia matematyczne w zawodzie technik analityk
 2. Język niemiecki zawodowy w branży chemicznej

Chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie CKZ – 2 edycja
Dokumenty, które należy złożyć odbieramy od pani Ewy Zagrobelny i u niej również składamy wypełnione wnioski.
Zapraszamy!

Rekrutacja - stypendium dla uczniów zdolnych
w roku szkolnym 2021/2022
w ramach projektu CKZ-2 edycja.

Dyrektor ZSCH ogłasza rekrutację uczniów/uczennic Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska Nr 3 do stypendium dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2021/2022.

Zasady przyznawania stypendiów zostały opisane w „Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych w ramach projektu CKZ – 2 edycja" na stronie naszej szkoły

www.zschkrakow.pl w zakładce „Projekty Unijne i inne”, w linku Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej.

Rekrutacja potrwa od 1 czerwca 2021 r. do 20 czerwca 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy, tj załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych należy składać w sekretariacie szkoły.

Uwaga:
Formularze zgłoszeniowe wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelnie i na właściwych formularzach.

Ważne informacje o stypendium:

 1. Przyznane zostaną stypendia dla 7 uczniów/uczennic zdolnych w wysokości 1000,00 zł miesięcznie i wypłacane będą przez 10 miesięcy.
 2. Z każdym uczniem/uczennicą (opiekunem prawnym – w przypadku osób niepełnoletnich) zostanie spisana umowa precyzująca przeznaczenie stypendiów oraz obowiązki Stypendysty/Stypendystki.
 3. Stypendysta/ka zobowiązany/a jest złożyć na koniec roku szkolnego (2021/2022) sprawozdanie dotyczące jego rozwoju zawodowego.
 4. Należy się dokładnie zapoznać z Regulaminem uczestnictwa w projekcie CKZ-2 edycja wraz z załącznikami oraz z „Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych w ramach projektu CKZ 2 edycja wraz z załącznikami na stronie naszej szkoły www.zsch.krakow.pl w zakładce „Projekty Unijne i inne”, w linku Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej

Dyrektor ZSCH
E Ramatowska


Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ - 2 edycja
Karta oceny
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Przetwarzanie danych osobowych - oświadczenie uczestnika
Zakres przetwarzania danych osobowych
Oświadczenie o braku udziału


REKRUTACJA - STAŻE WAKACYJNE CKZ - 2 edycja

W związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie do programu Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w Gminie Miejskiej Kraków - 2 edycja, zapraszamy uczniów Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3 do rekrutacji na staże/praktyki u pracodawców, realizowane w okresie wakacyjnym 1.07 - 31.08.2021, w wymiarze 150 h (miesiąc). Ilość miejsc na stażach : 10.
Uczeń powinien mieć ukończone 16 lat w momencie rozpoczęcia stażu
Uczestnictwo w stażu pozwala uczniowi na podniesienie swoich kompetencji zawodowych, a także wiąże się z wypłaceniem stypendium stażowego w kwocie 2300 zł.
Zasady rekrutacji zamieszczone na stronie szkoły w zakładce programy Unijne - Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w Gminie Miejskiej Kraków - 2 edycja Najważniejsze punkty Regulaminu oraz Formularz zgłoszeniowy, który należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 21.05 - 2.06.2021, zamieszczone są w załącznikach do wiadomości. Frekwencję za I okres 2020/2021 oraz średnią ocen z wszystkich przedmiotów zawodowych za I okres 2020/2021 uczniowie sprawdzają z pomocą wychowawcy.

WYNIKI REKRUTACJI CKZ - 2 EDYCJA

W dniu 10.06 2021 decyzją Komisji Rekrutacyjnej w składzie: przewodnicząca- p. mgr inż. Elżbieta Ramatowska, członkowie- mgr Joanna Niemiec, mgr Barbara Machnik, zostały ogłoszone wyniki rekrutacji.
Wyniki rekrutacji na staże/praktyki u pracodawców w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków” – 2 edycja.
Na staże /praktyki u pracodawców zgłosiło się 27 uczniów. Maksymalna liczebność grupy wynosi 10 osób na daną formę wsparcia.
Na podstawie złożonej dokumentacji rekrutacyjnej do uczestnictwa w w/w projekcie, po podliczeniu punktów (karta oceny zakwalifikowania ucznia w załączniku) kwalifikacyjnych, zostały zakwalifikowane następujące osoby :

Imię i NazwiskoSuma punktów
Julia Łacic34
Aleksandra Jakubek34
Agnieszka Płachytka34
Zuzanna Fedorowicz34
Karolina Starnowska34
Kacper Baniak34
Weronika Kowalska34
Oliwia Adamczyk34
Paulina Gałka34
Emilia Szmyd34

UWAGA! Jest szansa, że ze względu na przesunięcia w kosztach projektu będzie możliwość zrealizowania większej ilości staży/praktyk. Będziemy zawiadamiać wtedy osoby z listy rezerwowej.

Na podstawie złożonej dokumentacji rekrutacyjnej na listę rezerwową w w/w projekcie, po podliczeniu punktów (karta oceny zakwalifikowania ucznia w załączniku) kwalifikacyjnych, zostały zakwalifikowane następujące osoby :

Imię i NazwiskoSuma punktów
Bartłomiej Bodaszewski32
Jan Jakóbczak32
Kamil Banasiuk
Anna Mazur32
Gabriela Łokcik32
Paulina Fiks32
Natalia Wójcik32
Grzegorz Jania32
Julia Pawłowska32
Zuzanna Waśniowska32

Proszę o zapoznanie się z wynikami oraz potwierdzenie przez wiadomości Librus chęci udziału w projekcie osób zrekrutowanych.

Regulamin udzielania stypendiów stażowych uczniom w ramach projektu CKZ - 2 edycja
Wzór umowy stypendum stażowe
Wniosek o przyznanie stypendium stażowego
Zgoda Rodzica Stypendium stażowe


Regulamin udzielania stypendium dla uczniów zdolnych w ramach projektu CKZ - 2 edycja, załaczniki


Projekty dotyczące utworzenia
Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja
Łączna wartość projektów 25.909.381,71 zł.

„Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 2 061 843,46 zł.
Realizatorzy projektu:

„Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno–usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 6 970 872,71 zł.
Realizatorzy projektu:

 • Zespół Szkół Chemicznych(ZSCH) ,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1(ZS Ek.nr1),
 • Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 (ZS Ek. Nr 2),
 • Zespół Szkół nr 1(ZSnr 1),
 • Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDiGW),
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 (ZSM nr 2),
 • Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych (ZSP-M),
 • Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚiM),
 • Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).

Okres realizacji projektów: 2 stycznia 2020 r. – 29 września 2023 r.

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT".
Głównym celem projektów jest poprawa jakości kształcenia w poszczególnych branżach na terenie ZIT dla uczniów i nauczycieli poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.
Projekty zakładają kontynuowanie funkcjonowania Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) w poszczególnych branżach na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego o największym potencjale dydaktycznym dla branży na terenie ZIT.
CKZ będą realizowały: kursy/szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe, staże/praktyki uczniowskie u pracodawców. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o bazę technologiczno-dydaktyczną CKZ, wykwalifikowaną kadrę oraz wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Zadania w projektach:

 1. zajęcia dodatkowe prowadzone w szkołach,
 2. stypendia dla uczniów zdolnych,
 3. staże dla uczniów w przedsiębiorstwach,
 4. staże zawodowe dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Tekst alternatywny

CKZ wrzesień 2019

Z początkiem roku szkolnego 2019/2020, we wrześniu rozpoczynamy nabór na kolejne kursy w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno – usługowej.
Zainteresowanych uczniów klas technikum zapraszamy na bezpłatne kursy:

 1. Matematyka stosowana w naukach przyrodniczych.
 2. Chemia stosowana w naukach przyrodniczych.
 3. Prawo jazdy.
Prosimy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie. Komplet dokumentów rekrutacyjnych składamy w Sekretariacie Szkoły w godzinach przyjęć dla uczniów.
Zapraszamy wszystkich chętnych!!!Prawo jazdy warunki uczestnictwa

Prawo jazdy

W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej ogłaszamy nabór na bezpłatny kurs: „Prawo jazdy” dla uczniów klas technikalnych – 10 wolnych miejsc! Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.
Regulamin
Prawo jazdy – warunki uczestnictwa
Uczniowie składają komplet dokumentów rekrutacyjnych w terminie od 26.02.- 04.03.2019r. w Sekretariacie Szkoły w godzinach przyjęć dla uczniów: Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie
Zakres danych osobowych
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 05.03.2019r.
Zapraszamy wszystkich chętnych!!

Tekst alternatywny

CKZ 2019

W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej ogłaszamy nabór na bezpłatne kursy dla uczniów klas technikalnych:

 1. Zajęcia wyrównawcze - utrwalenie wiadomości i umiejętności do egzaminu z kwalifikacji zawodowych w branży chemicznej. – 2 grupy
 2. Język niemiecki zawodowy w branży chemicznej - zajęcia wyrównawcze.
 3. Chemia stosowana w naukach przyrodniczych.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa
w projekcie. Regulamin
W dniu 21.01.2019r. rozpoczynamy rekrutację na powyższe kursy. Uczniowie składają komplet dokumentów rekrutacyjnych w Sekretariacie Szkoły w godzinach przyjęć dla uczniów:
Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie
Zakres danych osobowych
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 28.01.2019r.
Zapraszamy wszystkich chętnych!!!

Staże wakacyjne

W dniu 24.05.2018r rozpoczynamy rekrutację do zadania : staże w projekcie CKZ (Centra Kształcenia Zawodowego).
Dotyczy uczniów klas technikowych: Dane ogólne dotyczące stażu wakacyjnego:
Miejsce-zakłady branżowe-chemiczne (np. Instytut Fizjologii Roślin PAN, firma Wessling, Firma Selvita itd.)
Termin: czerwiec/lipiec/sierpień 2018r
Rekrutacja (zapisy) od 24.05.2018r ( u p. Krystyny Kowalskiej – Kierownika ds. praktycznej nauki zawodu - funkcja w ramach projektu).
Staż to działanie w ramach projektu i dotyczy :

 • uczniów klas programowo wyższych ( zgłaszać się mogą uczniowie klasy trzecich, a także w miarę wolnych miejsc klas drugich)
 • uczniów, którzy nie korzystali z żadnej formy wsparcia lub korzystali z mniejszej ilości form wsparcia w ramach projektu CKZ
 • uczniów, którzy mają wysoką frekwencję na zajęciach szkolnych (w okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym okres rekrutacji)

Pierwszeństwo mają uczniowie o najwyższej śr. z ocen z ostatniego semestru (z przedmiotów zawodowych, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych). Każdy zgłaszający się wypełnia formularz zgłoszeniowy i następnie komisja rekrutacyjna ustala listę uczniów zakwalifikowanych na staż. Nabór trwa do momentu zakwalifikowania 30 osób ( będzie również lista rezerwowa). Staże są forma pracy, za którą uczeń-stażysta otrzymuje stypendium stażowe około 1500,00 za 150 godzin ( 22 dni robocze).
Szczegółowe informacje u p. Krystyny Kowalskiej

W ZSCH uczniowie klas technikum mogą wziąć udział w projekcie: "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w Gminie Miejskiej Kraków". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przewiduje się następujące formy wsparcia:

 • kursy i szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe branżowe i „interdyscyplinarne”
 • zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych,
 • staże u pracodawców.

Rekrutacja wrzesien 2018

W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej rozpoczynamy w dniu 10.09.2018r. rekrutację na bezpłatne kursy dla uczniów klas technikalnych:

 1. Zajęcia wyrównawcze - utrwalenie wiadomości i umiejętności do egzaminu z kwalifikacji zawodowych w branży chemicznej. – 2 grupy
 2. Chemia stosowana w naukach przyrodniczych - 2 grupy
 3. Matematyka stosowana w naukach przyrodniczych – 3 grupy
 4. Zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej w naukach przyrodniczych.
 5. Biologia, bioanalityka, biotechnologia w przemyśle chemicznym.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Wszyscy chętni składają komplet dokumentów rekrutacyjnych w Sekretariacie Szkoły w godzinach przyjęć dla uczniów:
Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie
Zakres danych osobowych
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa uczestnictwa w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

W naszej szkole realizowane będą:

 • Matematyka stosowana w naukach przyrodniczych
 • Zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej w naukach przyrodniczych
 • Chemia stosowana w naukach przyrodniczych
 • Język niemiecki zawodowy w branży chemicznej – zajęcia wyrównawcze
 • Zajęcia wyrównawcze – utrwalanie wiadomości i umiejętności do egzaminu zawodowej w branży chemicznej
 • Biologia, bioanalityka, biotechnologia w przemyśle chemicznym
O zakwalifikowaniu ucznia do projektu decyduje kolejność zgłoszenia się na daną formę wsparcia. Rekrutacja zaczyna się w październiku!
Zapraszamy wszystkich chętnych.

W załączniku:

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie
Deklaracja uczestnictwa uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychW ramach projektu pn.” Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno –usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków” : Uczniowie klas trzecich i drugich Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3 w czasie tegorocznych wakacji (lipiec-sierpień 2017r) odbywali staże u pracodawców. Staż dotyczył 30 uczniów i trwał 22 dni, oparty był o Program Ramowy Stażu, który wykraczał poza program kształcenia w ich zawodach- technik analityk i technik technologii chemicznej. Zakłady, w których uczniowie odbywali staż to: Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego, Selvita S.A., Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z o. w Olkuszu, Samodzielny Publiczny ZOZ w Kazimierzy Wielkiej.
Stażyści pracowali 150 godzin. Uzyskali certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy i umiejętności. Uzyskali stypendium stażowe wynagradzające pracę. W czasie stażu współpracowali z opiekunem stażu z ramienia zakładu pracy oraz z opiekunem merytorycznym stażu- nauczycielem Zespołu Szkół Chemicznych p. Krystyną Kowalską. Protokołu z prac komisji stypendialnej